Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4319
Title: Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Web với Macromedia Dreamweaver MX (Tài liệu bổ sung thực hiện Project)
Authors: Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế FPT - Aptech
Keywords: Thiết kế Web
Macromedia Dreamweaver (phần mềm máy tính)
Issue Date: 2008
Publisher: Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế FPT - Aptech
Abstract: Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Web với Dreamweaver MX. Cấu hình hệ thống và Môi trường làm việc của Dreamweaver MX, tạo Database, thiết lập web site và tạo kết nối vào Database, tạo các dạng trang web thao tác có kết nối Database.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4319
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf739,07 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.