Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4316
Title: Tin học đại cương
Authors: Lê, Đức Long
Keywords: Tin học -- Học hỏi giảng dạy
Issue Date: 2005
Publisher: Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM
Abstract: Mục đích của môn học là cung cấp cho sinh viên một số kiến thức đại cương và các nguyên lý cơ bản của khoa học máy tính, các khái niệm và cách tư duy giải quyết các vấn đề - bài toán bằng máy tính điện tử. Đồng thời bước đầu tập làm quen với ngôn ngữ lập trình Pascal để giải quyết một số bài toán, ứng dụng thực tế.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4316
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf3,62 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.