Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4314
Title: Giáo trình môn học: Tin học căn bản
Authors: Đỗ, Thanh Liên Ngân
Hồ, Văn Tú
Issue Date: 2005
Publisher: Trường ĐH Cần Thơ
Abstract: Bài giảng môn học TIN HỌC CĂN BẢN dùng để giảng dạy cho sinh viên tất cả các ngành. Môn học này có 3 tín chỉ (tương đương 45 tiết chuẩn), được giảng dạy đồng thời với phần thực hành gồm 60 tiết thực hành tại phòng máy tính.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4314
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf6,25 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.