Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4301
Title: Kỹ thuật lập trình: Bài giảng
Authors: Nguyễn, Duy Phương
Keywords: Lập trình (Tin học)
Issue Date: 2006
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Tài liệu giảng dạy “Kỹ thuật lập trình” cho hệ đào tạo từ xa được xây dựng dựa trên giáo trình “Kỹ thuật lập trình” đã được giảng dạy tại học viện trong những năm qua với mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới lập trình. Thông qua cuốn tài liệu này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đọc về kỹ năng lập trình cấu trúc và một số thuật toán quan trọng, bao gồm: Đại cương về lập trình cấu trúc; Duyệt và đệ qui; Ngăn xếp, hàng đợi và danh sách móc nối; Cây; Đồ thị và cuối cùng là Sắp xếp và tìm kiếm.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4301
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf1,14 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.