Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4296
Title: Matlab: Giáo trình (Dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật)
Authors: Phan, Thanh Tao
Keywords: Matlab (ngôn ngữ lập trình) -- Giáo trình
Issue Date: 2004
Publisher: Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Abstract: Matlab là viết tắt của Matrix Laboratory. Matlab làm việc chủ yếu với các ma trận. Ma trận cỡ mxn là bảng số chữ nhật gồm mxn số được sắp xếp thành m hàng và n cột. Trường hợp m=1 hoặc n=1 thì ma trận trở thành vectơ dòng hoặc cột; trường hợp m=n=1 thì ma trận trở thành một đại lượng vô hướng. Nói chung, Matlab có thể làm việc với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Với xâu chữ (chuỗi ký tự) Matlab cũng xem là một dãy các ký tự hay là dãy mã số của các ký tự. Matlab dùng để giải quyết các bài toán về giải tích số, xử lý tín hiệu số, xử lý đồ họa, … mà không phải lập trình cổ điển
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4296
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf1,96 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.