Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4288
Title: Microsoft Excel (Cung cấp những kiến thức cần thiết giúp làm việc hiệu quả trên bảng tính)
Authors: Trần, Thanh Phong
Trần, Thanh Thái
Keywords: Tin học văn phòng
Microsoft Excel (phần mềm máy tính)
Issue Date: 2007
Abstract: Microsoft Excel là một phần mềm hay là một chương trình ứng dụng, mà khi chạy chương trình ứng dụng này sẽ tạo ra một bảng tính và bảng tính này giúp ta dễ dàng hơn trong việc thực hiện
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4288
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf3,37 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.