Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4286
Title: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giáo trình (Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN)
Authors: Đỗ, Xuân Lôi
Giáo trình giới thiệu một số kiến thức cơ sở về giải thuật và cấu trúc dữ liệu phổ dụng. Mỗi cấu trúc đã được minh hoạ cụ thể, nêu rõ cách cài đặt và được thể hiện vai trò qua các bài toán áp dụng thực tế.
Keywords: Cấu trúc dữ liệu -- Giáo trình
Issue Date: 2003
Publisher: Giáo dục
Citation: Tái bản lần thứ nhất
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4286
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Co-so-du-lieu-va-giai-thuat.pdf21,7 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.