Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4282
Title: Multemedia (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa)
Authors: Đỗ, Trung Tuấn
Keywords: Đa phương tiện (tin học)
Issue Date: 2007
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Bài giảng về Multimedia – Truyền thông đa phương tiện dùng cho sinh viên về công nghệ thông tin với 3 đơn vị học trình. Nội dung của bài giảng Multimedia đề cập đến: (i) Khái niệm về đa phương tiện và nhu cầu sử dụng đa phương tiện; (ii) Thực hiện đề án đa phương tiện, tức là sản xuất sản phẩm đa phương tiện, theo qui trình như đề án công nghệ thông tin Trong phần đầu, tài liệu dành một số trang để liệt kê một số thuật ngữ đa phương tiện. Tuy chiếm chỗ trong giáo trình, nhưng các thuật ngữ về đa phương tiện là rất cần thiết đối với sinh viên bước đầu làm quen với các khái niệm đa phương tiện. Việc quản trị đề án đa phương tiện liên quan đến một số khái niệm cơ bản, nên đôi chỗ trùng lặp về nội dung; tuy hiên có vai trò nhắc lại, và nhấn mạnh trong toàn bộ giáo trình.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4282
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf3,17 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.