Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4279
Title: Mạng máy tính: Giáo trình môn học
Authors: Nguyễn, Tấn Khôi
Keywords: Mạng máy tính -- Giáo trình
Issue Date: 2004
Publisher: Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Abstract: Trong phần đầu, tài liệu dành một số trang để liệt kê một số thuật ngữ đa phương tiện. Tuy chiếm chỗ trong giáo trình, nhưng các thuật ngữ về đa phương tiện là rất cần thiết đối với sinh viên bước đầu làm quen với các khái niệm đa phương tiện. Việc quản trị đề án đa phương tiện liên quan đến một số khái niệm cơ bản, nên đôi chỗ trùng lặp về nội dung; tuy nhiên có vai trò nhắc lại, và nhấn mạnh trong toàn bộ giáo trình.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4279
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf1,45 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.