Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4273
Title: Lập trình hướng đối tượng
Authors: Trần, Đình Quế
Nguyễn, Mạnh Hùng
Keywords: Java (ngôn ngữ lập trình)
Lập trình hướng đối tượng
Issue Date: 2007
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Tài liệu này nhằm giới thiệu cho các sinh viên một cái nhìn tổng quan về phương pháp lập trình hướng đối tượng cùng cung cấp những kiến thức, các kỹ thuật cơ bản cho phát triển các ứng dụng của mình dựa trên ngôn ngữ lập trình Java - một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dụng nhất hiện nay. Nội dung của tài liệu này bao gồm hai phần chính: • Phần thứ nhất trình bày những khái niệm và các vấn đề cơ bản của lập trình hướng đối tượng bao gồm tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng và các khái niệm đối tượng, lớp, kế thừa, đóng gói, đa hình… • Phần thứ hai trình bày chi tiết phương pháp lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập trình Java
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4273
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf1,23 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.