Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4081
Title: Quản lý mạng viễn thông (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Authors: Nguyễn, Văn Đát
Nguyễn, Tiến Ban
Dương, Thanh Tú
Keywords: Điện tử viễn thông -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2007
Publisher: Học viện CN Bưu chính Viễn thông
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4081
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf1,07 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.