Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4055
Title: Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử (Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN)
Authors: Đặng, Văn Chuyết
Phạm, Xuân Khánh
Bồ, Quốc Bảo
Nguyễn,Viết Tuyến
Nguyễn, Thi Phước Vân
Keywords: Mạch điện tử -- Kỹ thuật -- Giáo trình
Issue Date: 2006
Publisher: Giáo dục
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4055
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf5,62 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.