Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4046
Title: Giáo trình Đo lường điện và cảm biến đo lường (Biên soạn theo chương trình khung môn học Đo lường điện và Cảm biến đo lường do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành)
Authors: Nguyễn, Văn Hoà
Bùi, Đăng Thảnh
Hoàng, Sỹ Hồng
Keywords: Đo lường điện -- Giáo trình
Cảm biến (Vật lý) -- Giáo trình
Issue Date: 2005
Publisher: Giáo dục
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4046
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf6,09 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.