Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4020
Title: Cơ sở mạng thông tin: Giáo trình dành cho sinh viên Đại học ngành Điện tử - Viễn thông
Authors: ĐH BK Hà Nội
Keywords: Mạng viễn thông -- Giáo trình
Điện tử viễn thông -- Giáo trình
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Khoa Điện tử - Viễn thông.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4020
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf1,25 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.