Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3967
Title: Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp (Giáo trình cho sinh viên ngành chế tạp máy các trường Đại học Kỹ thuật)
Authors: Bành, Tiến Long
Trần, Thế Lục
Nguyễn, Chí Quang
Keywords: Chế tạo máy -- Công nghiệp
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3967
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf3,52 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.