Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3960
Title: Công nghệ hàn điện nóng chảy - Tập 1: Cơ sở lý thuyết (Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)
Authors: Ngô, Lê Thông
Keywords: Hàn điện -- Lý thuyết
Cơ khí
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3960
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf9,98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.