Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3919
Title: Sổ tay và Atlas đồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)
Authors: Trần, Văn Địch
Keywords: Cơ khí
Chế tạo máy
Issue Date: 2000
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3919
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf8,41 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.