Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3910
Title: Kỹ thuật mài kim loại (Giáo trình dùng cho các trường Trung cấp và dạy nghề cơ khí được Nhà nước phê duyệt)
Authors: Lưu, Văn Nhang
Keywords: Kim loại học
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3910
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf6,35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.