Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3904
Title: Kỹ thuật phay (Giáo trình dùng cho học viên, học sinh, công nhân ngành kỹ thuật, kinh tế, sư phạm thuộc các hệ đào tạo)
Authors: Nguyễn, Tiến Đào
Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Cơ khí
Điều khiển tự động
An toàn lao động
Issue Date: 2000
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3904
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf4,87 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.