Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3849
Title: Đồ gá cơ khí và tự động hoá (Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường khối Kỹ thuật)
Authors: Trần, Văn Địch
Lê, Văn Tiến
Trần, Xuân Việt
Keywords: Cơ khí
Tự động hóa
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3849
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf7,68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.