Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3823
Title: Công nghệ chế tạo phôi (Tài liệu dùng cho sinh viên, học viên, giảng viên các ngành cơ khí, chế tạo máy, kỹ thuật, sư phạm kỹ thuật... trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề thuộc các hệ đào tạo)
Authors: Nguyễn, Tiến Đào
Keywords: Cơ khí
Chế tạo máy -- Công nghiệp
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3823
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf7,12 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.