Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3790
Title: Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường: Giáo trình (Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN)
Authors: Ninh, Đức Tốn
Nguyễn, Thị Xuân Bảy
Keywords: Chế tạo máy -- Kỹ thuật
Cơ khí -- Ứng dụng toán học
Issue Date: 2006
Publisher: Giáo dục
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3790
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf3,91 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.