Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3788
Title: Cơ kỹ thuật: Giáo trình (Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp)
Authors: Đỗ, Sanh
Nguyễn, Văn Vượng
Phan, Hữu Phúc
Keywords: Cơ học lí thuyết
Cơ học chất rắn
Vật liệu -- Độ bền
Issue Date: 2003
Publisher: Giáo dục
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3788
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf5,88 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.