Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3774
Title: Thiết kế và quy hoạch công trình công nghiệp cơ khí (Giáo trình dành cho sinh viên cơ khí các trường đại học thuộc các hệ đào tạo)
Authors: Lê, Văn Vĩnh
Hoàng, Tùng
Trần, Xuân Việt
Phí, Trọng Hảo
Keywords: Cơ khí -- Thiết kế
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3774
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf4,64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.