Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3569
Title: Vật lý đại cương: Thuyết tương đối hẹp. Lý thuyết lượng tử. Vật lý nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử.
Authors: Phạm, Duy Lác
Keywords: Thuyết tương đối hẹp
Vật lý nguyên tử
Issue Date: 2000
Publisher: Khoa học kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3569
Appears in Collections:Vật lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf3,18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.