Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3567
Title: Vật lí đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng - Tập 3: Quang học và Vật lí lượng tử
Authors: Trần, Ngọc Hợi
Phạm, Văn Thiều
Keywords: Quang học
Vật lý lượng tử
Issue Date: 2006
Publisher: Giáo dục
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3567
Appears in Collections:Vật lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf7,63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.