Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3562
Title: Vật lý đại cương A1: Bài giảng (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Authors: Võ, Thị Thanh Hà
Hoàng, Thị Lan Hương
Lê, Thị Minh Thanh
Keywords: Động lực học -- Bài gảng
Issue Date: 2005
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3562
Appears in Collections:Vật lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf2,3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.