Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3555
Title: Cơ học đại cương. Từ Aristotle đến Newton (Giáo trình này tiếp cận Cơ học đại cương từ khía cạnh lịch sử, với nhiều dẫn chứng từ các công trình gốc của Galileo và Newton, đồng thời phát triển nâng cao bằng đại số vécto nhằm trang bị một vốn kiến thức vững vàng cho các chuyên ngành Vật lý khác nhau)
Authors: Hoàng, Nam Nhật
Keywords: Cơ học
Động lực học
Issue Date: 2006
Publisher: Giáo dục
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3555
Appears in Collections:Vật lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf20,32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.