Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3516
Title: Giải thuật (Được biên soạn trong khuôn khổ dự án ASVIET002CNTT "Tăng cường hiệu quả đào tạo và năng lực tự đào tạo của sinh viên khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Cần thơ”
Authors: Nguyễn, Văn Linh
Keywords: Toán tin học -- Giải thuật
Issue Date: 2003
Publisher: Trường ĐH Cần Thơ
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3516
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf1,41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.