Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3434
Title: Giáo trình Hoạt tính vi sinh vật đất ( Dùng cho sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Công nghệ sinh học)
Authors: Bạch, Phương Lan
Keywords: Vi sinh vật học
Issue Date: 2004
Publisher: Trường ĐH Đà Lạt
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3434
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf680,35 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.