Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3360
Title: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trongc ác trường Đại học, Cao đẳng)
Authors: Nguyễn, Văn Hảo
Nguyễn, Đình Kháng
Lê, Danh Tốn
Keywords: Kinh tế chính trị Mác-Lênin -- Giáo trình
Issue Date: 2007
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3360
Appears in Collections:Lý luận chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf2,71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.