Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3346
Title: Sách hướng dẫn học tập Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Authors: Vũ, Thị Đảm
Nguyễn, Quang Hạnh
Nguyễn, Văn Lịch
Keywords: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Issue Date: 2006
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3346
Appears in Collections:Lý luận chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf1,79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.