Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3255
Title: Bài tập hoá kỹ thuật - Tập 2: Lời giải chi tiết
Authors: Phạm, Hùng Việt
Keywords: Hoá kỹ thuật -- Bài tập
Issue Date: 2008
Publisher: Nxb. Khoa học kỹ thuật
Abstract: Gồm phần lời giải chi tiết các bài tập hoá kĩ thuật đã nêu trong tập 1, được chia làm 2 phần chính: Bài tập kĩ thuật tách chất và bài tập kỹ thuật tiến hành pảhn ứng hoá học
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3255
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-tap-Hoa-ky-thuat-Tap-2.pdf6,58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.