Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3254
Title: Hoá học vô cơ - Tập 2: Các kim loại điển hình (Dùng cho sinh viên các trường ĐH, Cao đẳng và giáo viên trung học chuyên ngành Hóa)
Authors: Nguyễn, Đức Vận
Keywords: Hoá học vô cơ
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa học kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3254
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf3,61 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.