Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3252
Title: Cơ sở hoá học hữu cơ - Tập 1 (Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Hóa học, Công nghệ hóa học, Sinh học, Công nghệ sinh học, Y học, Dược học, Môi trường... thuộc các hệ đào tạo)
Authors: Thái, Doãn Tính
Keywords: Hoá học hữu cơ
Issue Date: 2006
Publisher: Nxb. Khoa học kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3252
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf21,57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.