Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3225
Title: Bài tập hoá kỹ thuật - Tập 1
Authors: Phạm, Hùng Việt
Keywords: Hoá kỹ thuật -- Bài tập
Issue Date: 2007
Publisher: Nxb. Khoa học kỹ thuật
Abstract: Giới thiệu các bài tập về kỹ thuật tách chất: phương pháp chưng cất, hấp thụ, chất lỏng - lỏng, lọc kỹ thuật. Các bài tập kỹ thuật tiến hành phản ứng hoá học: động học của phản ứng đồng thể, các thiết bị phản ứng lý tưởng đơn giản, thiết bị phản ứng có thể tích thay đổi...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3225
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-tap-Hoa-ky-thuat-Tap-1.pdf7,1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.