Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3221
Title: Hoá chất dùng trong nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng
Authors: Nguyễn Tuấn Khanh
Nguyễn Ngọc Anh
Đỗ, Hàm
Keywords: Công nghệ hoá chất
Issue Date: 2007
Publisher: Lao động
Abstract: Phân bón, thuốc phòng trừ dịch hại và ảnh hưởng của nó đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng; Ô nhiễm môi trường do dùng hoá chất trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam; Chiến lược sử dụng hoá chất trong phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường sức khoẻ cộng đồng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3221
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf767,4 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.