Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3183
Title: Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do
Authors: János, Kornai
Nguyễn, Quang A (Dịch)
Keywords: Hungary -- Chính sách kinh tế
Issue Date: 2007
Publisher: Tri thức
Abstract: Tài liệu đề cập đến ba đề tài: sở hữu, ổn định kinh tế vĩ mô, các mối quan hệ kinh tế và chính trị trong nền kinh tế Hungary, phù hợp với hoàn cảnh Hungary và cho độc giả Hungary, tuy nhiên, nội dung của nó mang tính phổ quát và có thể áp dụng một cách linh hoạt cho các nước Xã hội Chủ nghĩa. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra một giải pháp tổng thể cho việc chuyển đổi nền kinh tế Xã hội Chủ nghĩa.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3183
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0192.pdf19,36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.