Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3180
Title: Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Bùi, Xuân Lưu
Keywords: Chính sách bảo hộ
Kinh tế nông nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Thống kê
Abstract: Trình bày bản chất và mối quan hệ giữa bảo hộ và tự do hoá thương mại nông sản. Khái quát xu hướng và kinh nghiệm bảo hộ nông nghiệp trên thế giới. Đánh giá thực trạng các biện pháp bảo hộ nông nghiệp Việt Nam và tác động của bảo hộ đến sự phát triển nông nghiệp Việt Nam nói chung và một số loại nông sản chính trong thời gian qua. Đưa ra một số giải pháp sử dụng phương thức bảo hộ hợp lý nông nghiệp trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3180
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0013.pdf8,75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.