Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3178
Title: Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Dùng trong các trường THCN)
Authors: Bùi, Thị Thùy Nhi
Phạm, Quỳnh Chi
Keywords: Ngoại thương -- Giáo trình
Lý thuyết nghiệp vụ -- Giáo trình
Issue Date: 2005
Publisher: Hà Nội
Abstract: Trình bày một số kiến thức nghiệp vụ ngoại thương: phương thức và điều kiện mua bán trên thị trường thế giới; giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3178
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0207.pdf15,79 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.