Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3177
Title: Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại - Tập 2
Authors: Hoàng, Minh Đường
Nguyễn, Thừa Lộc
Keywords: Quản trị doanh nghiệp
Kinh tế thương mại
Issue Date: 2005
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Giới thiệu dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại; xúc tiến thương mại trong hoạt động kinh doanh; quản trị marketing, quản trị nhân sự, quản trị vốn kinh doanh, quản trị chi phí, quản trị rủi ro, quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu và hạch toán kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3177
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0123.pdf13,09 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.