Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3174
Title: Kinh tế tri thức ở Việt Nam: Quan điểm và giải pháp phát triển
Authors: Vũ, Trọng Lâm
Keywords: Kinh tế tri thức
Chiến lược phát triển
Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Tài liệu hệ thống hoá bước đầu những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tri thức, phân tích những kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới, từ đó rút ra những bài học đối với Việt Nam; khái quát về mục tiêu, bước đi của quá trình xây dựng và phát triển kinh tế tri thức; đi sâu vào phân tích những quan điểm và giải pháp phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3174
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0007.pdf6,84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.