Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3172
Title: Quản trị học: Giáo trình
Authors: Đoàn, Thị Thu Hà
Nguyễn, Thị Ngọc Huyền
Keywords: Quản trị học
Issue Date: 2006
Publisher: Giao thông vận tải
Abstract: Tổng quan về quản trị các tổ chức. Vận dụng qui luật và các nguyên tắc quản trị học. Quyết định và thông tin trong quản trị, lập kế hoạch, chức năng tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3172
Appears in Collections:Quản trị Kinh Doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0146.pdf16,14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.