Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3171
Title: Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại - Tập 1
Authors: Hoàng, Minh Đường
Nguyễn, Thừa Lộc
Keywords: Quản trị doanh nghiệp
Kinh tế thương mại
Issue Date: 2005
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Trình bày những lý thuyết cơ bản về kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường. Các vấn đề nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam: môi trường kinh doanh, cơ cấu tổ chức, kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường, hàng hoá...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3171
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0122.pdf14,19 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.