Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3168
Title: Toàn cầu hóa và tổ chức thương mại thế giới(WTO)
Authors: Nguyễn, Văn Thanh
Keywords: Toàn cầu hoá kinh tế
WTO
Đàm phán
Thương mại quốc tế
Issue Date: 2000
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Phân tích những mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển trong thương mại thế giới. Những mâu thuẫn gay gắt dẫn đến sự thất bại của hội nghị Siatơn. Đưa ra những khuyến nghị nhằm cải tổ WTO.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3168
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0014.pdf10 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.