Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3165
Title: Suy thoái kéo dài, cải cách nửa vời. Tương lai nào cho nền kinh tế Nhật Bản?
Authors: Lưu, Ngọc Trịnh
Keywords: Nhật Bản -- Chính sách kinh tế
Issue Date: 2004
Publisher: Thế giới
Abstract: Tập hợp các bài viết về các vấn đề như: Tại sao kinh tế Nhật Bản lại suy thoái kéo dài, định hướng, tiến trình và trở ngại của quá trình cải tổ cơ cấu kinh tế; Phân tích những cải cách và cải tổ trong hệ thống ngân hàng Nhật Bản; Nêu ngắn gọn những đặc điểm chính của hệ thống phân phối Nhật Bản và những đổi mới trong tài chính doanh nghiệp, trong quản lý lao động.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3165
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0006.pdf8,75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.