Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3161
Title: Giáo trình Mô hình toán kinh tế
Authors: Nguyễn, Quang Dong
Ngô, Văn Thứ
Hoàng, Đình Tuấn
Keywords: Toán kinh tế -- Giáo trình
Phương pháp toán học
Issue Date: 2006
Publisher: Thống kê
Abstract: Trang bị một số kỹ năng cơ bản về mô hình hoá toán kinh tế, ứng dụng phân tích và dự báo kinh tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3161
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0218.pdf17,83 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.