Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3159
Title: Số liệu về phát về phát triển xã hội ở Việt Nam thập kỉ 90
Other Titles: Figures on social development in 1990s in Viet Nam
Authors: Nguyễn, Văn Tiến
Keywords: Phát triển xã hội
Số liệu thống kê
Mức sống
Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: Tổng cục thống kê
Abstract: Tóm lược một số lĩnh vực chủ yếu trong mối tương quan sự phát triển xã hội ở Việt Nam thời kỳ 1990-1998. Mô tả những nét cơ bản về mức sống của người dân Việt Nam qua các số liệu thống kê nhằm mục đích so sánh quốc tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3159
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0011.pdf12,13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.