Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3156
Title: Trung Quốc sau khi gia nhập WTO thành công và thách thức
Authors: Võ, Đại Lược
Keywords: Trung Quốc
WTO
Hội nhập kinh tế
Issue Date: 2006
Publisher: Thế giới
Abstract: Tài liệu tập trung nghiên cứu những tác động thực tế từ sau khi Trung Quốc gia nhập WTO đến nay và những điều chỉnh chính sách trên các mặt chủ yếu: cải cách chính phủ, cải cách thể chế, cải cách doanh nghiệp... trên cơ sở đó nêu ra một số nhận xét và khuyến nghị.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3156
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0016.pdf8,6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.