Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3155
Title: Lý thuyết hạch toán kế toán: Giáo trình
Authors: Nguyễn, Thị Đông
Nguyễn, Minh Phương
Đặng, Thị Loan
Keywords: Hạch toán kinh tế -- Giáo trình
Quản lý kinh tế -- Giáo trình
Kế toán -- Giáo trình
Issue Date: 2007
Publisher: Tài chính
Abstract: Nghiên cứu vai trò, chức năng đối tượng, phương pháp hạch toán kế toán. Các loại chứng từ kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ kế toán. Phương pháp tài khoản kế toán. Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu, tổng hợp cân đối kế toán. Các loại sổ kế toán và hình thức kế toán. Tổ chức công tác hạch toán kế toán
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3155
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0185.pdf15,02 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.